Informasjon om genetisk prøve (spyttprøve)

Genetiske prøver

I tillegg til å delta i spørreundersøkelsen har vi utvidet studien ved å samle inn spyttprøver av alle deltakere som samtykker til dette. Om du samtykker/har samtykket vil vi sende deg en liten plastbeholder i posten som vi ber deg å spytte i og sende tilbake til oss (se bildet under). Spyttprøven vil bli brukt til å kartlegge arveanlegget til deltakerne, gjennom det som kalles hel-genomstudier. Vi ønsker å få informasjon om samspillet mellom arveanlegg og ulike faktorer i oppveksten. Genetisk informasjon fra studien vil også bli brukt i andre forskningsprosjekter som har som målsetting å avdekke risiko for framtidig sykdom. Vi vil også gjøre såkalte polygeniske analyser. Da undersøker vi kombinasjoner av mange genvarianter for å finne sårbarhet for utviklingen av forskjellige tilstander.

Resultatene fra analyser av ditt arvestoff vil også inkluderes i store internasjonale samarbeidsstudier hvor prøver fra en rekke land inngår. Opplysninger om ditt arvestoff vil sammenstilles med andre opplysninger vi allerede har samlet inn om deg. Vi vil ikke undersøke allerede kjente sykdomsfremkallende sjeldne genvarianter som kan si noe om sykdomsrisiko hos enkeltpersoner. Men vi kan ikke utelukke helt at vi utilsiktet finner informasjon om ditt arvestoff som er av betydning for din helse. Dersom dette mot formodning skulle skje, vil du bli kontaktet av en prosjektmedarbeider som informerer og bistår med eventuell videre utredning.

Bilde av spyttprøve-kittet som blir sendt i posten.

Biobank

Det biologiske materialet (spyttprøven) du avgir lagres i TOP biobanken ved Oslo universitetssykehus, med professor Ole Andreassen som ansvarlig. Det vil brukes i analyser for å forstå årsaker til psykiske plager og utvikling av sykdom.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert innsamling av spyttprøver, og har gitt forhåndsgodkjenning (saksnummer 25462).

Frivillig deltagelse og mulighet for å trekke sitt samtykke

Som med spørreundersøkelsen er det også helt frivillig til å gi oss en spyttprøve. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke samtykket. Dersom du trekker deg, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål, kan du kontakte oss på tlf. 920 46 108 eller epost: unginorge@oslomet.no.