Kjønnsforskjeller i psykiske helseplager


I lang tid har vi visst at omtrent dobbelt så mange voksne kvinner som menn er plaget av depresjon, men da Ung i Norge ble satt i gang, visste vi lite om hvorfor og når disse kjønnsforskjellene oppstår. Ung i Norge var en av de første studiene som kunne vise til kunnskap om dette.

Kjønnsforskjeller i psykiske helseplager graf

Figuren viser at gutter og jenter i snitt har omtrent like mye psykiske plager tidlig i ungdomsårene. For gutter forblir nivået stabilt gjennom hele ungdomstiden og ung voksen alder – fra 13 år til 31 år. Bildet er derimot helt annerledes for jentene: Vi ser en betydelig økning i psykiske plager fra 13 år til omtrent 18-årsalderen, og en nedgang igjen i 20-årene.

Så hva kan årsaken være til økte forskjeller gjennom ungdomsårene? Vi fant at jenter ble mer misfornøyde med eget utseende, og at dette fører til flere bekymringer for mange jenter. Jenter som kom tidlig inn puberteten hadde også en større sannsynlighet for å få psykiske problemer.

I 20-årene faller mye på plass i folks liv, og vi ser at psykiske plager blant kvinner går markert ned. Resultater fra Ung i Norge viser at altså at ungdomstiden kan være en vanskelig periode, spesielt for en del jenter, men psykiske helseplager synker gradvis igjen for mange i 20-årene.

NESTE TEMA – IDRETT, ALKOHOL OG RØYKING >